Teadmised
Elektripaigaldiste käitElektripaigaldiste_kait.htmlshapeimage_5_link_0
Moderniseerimine
Moderniseerimine.htmlshapeimage_6_link_0
Hooldus
Hooldus.htmlshapeimage_7_link_0
FirmastFirmast.htmlshapeimage_8_link_0
KontaktidKontaktid.htmlshapeimage_9_link_0
Avaleht
Avaleht.htmlshapeimage_10_link_0
 

Elektripaigaldiste käit ja käidukavaElektripaigaldise käit (edaspidi käit) on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja nii elektritöid kui ka muid töid.

Käidu- ja elektritöödel elektripaigaldises juhindutakse standardist EVS-EN 50110-1 või selle standardi nõuetega vastavuses olevatest dokumentidest.

Elektripaigaldise käidukava on dokument või dokumentide kogum, mis määrab elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, lülitamiseks, juhtimiseks, kontrollimiseks ja hooldamiseks vajaliku korra, protseduurid ja toimingud. Käidukava peab olema kirjalik. Käidukavas kajastatakse käidu organisatsiooniline korraldust, elektriohuteadlikust, elektripaigaldise dokumentatsiooni, töökorraldust, käidutoimingud ja tehnilise kontrolli toimingud.


Käidukorraldaja:

Käidukorraldaja on isik, kellel peab olema erialane ettevalmistus, teadmised elektripaigaldisest, selle ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest ning töökogemus ulatuses, mis tagab elektripaigaldise kasutamisel ohutuse. Käidukorraldaja peab omama personali sertifitseerimise asutuse poolt väljastatud pädevustunnistust, mis vastab selle elektripaigaldises kasutatavale pingele, kus ta käidukorraldaja on. Näiteks kõrgepingepaigaldiste käidukorraldajal peab omama A-pädevust.

Käidukorraldaja peab olema elektripaigaldise omanikuga lepingulises suhtes, välja arvatud, kui käidukorraldajaks on elektripaigaldise füüsilisest isikust omanik ise.


Käidukorraldaja on kohustatud:

  1. 1koostama käidukava elektripaigaldise kohta, mille käidukorraldajana ta tegutseb, ja kontrollima selle järgimist

  2. 2nõudma elektripaigaldise kasutamise või elektripaigaldises tehtava töö peatamist, kui on ilmnenud oht inimesele, varale või keskkonnale, kuni ohu möödumiseni või kõrvaldamiseni

  3. 3olema kättesaadav ohutu käidu tagamiseks ja tehnilise kontrolli ning riiklike järelevalvetoimingute teostamisel

  4. 4teatama Tehnilise Järelevalve Ametile elektripaigaldise kasutamise nõuete rikkumistest, kui elektripaigaldise omanik ei kõrvalda ise rikkumist mõistliku aja jooksul


Üldelektrisüsteemi korralised hooldustoimingud:

  1. rikkevoolukaitselülitite testimine,

  2. ühendusklemmide kinnituse kontroll,valgusallikate korrasoleku kontroll,

  3. seadmete puhastamine tolmust,

  4. elektroskeemide olemasolu ja tegelikkusele vastavuse kontroll,

  5. siltide ja markeeringute olemasolu kontroll.

Teadmised